» برساق - یک کیلوگرمی -70 هزار تومان


بدون شک برساق متعلق به آستانه بوده پس چه جایی بهتر از محل تولد آن برای چشیدن طعم برساق!

ثبت سفارش آنلاین

» توضیحات برساق - یک کیلوگرمی -70 هزار تومان

هر کیلو معادل 20 تا 25 عدد


سایر محصولات مرتبط